Правила та умови

Договір на обслуговування

1. Сторони договору.

Сторонами цього договору є ukrcash.com Сервіс - з одного боку, та Користувач, в особі будь-якої юридичної або фізичної особи, який приєднався до цього договору - з іншого боку.

2. Терміни, що використовуються в даному договорі.

Сервіс - частково автоматизований веб-продукт, що надається сервісом ukrcash.com на підставі цього договору.

Користувач - будь-який і кожна особа, яка погодилася із запропонованими ukrcash.com Сервісом умовами і яка приєдналася до цього договору.

Довірена особа - будь-яка юридична або фізична особа, зазначена Користувачем в якості одержувача зазначеної суми електронної валюти або її грошового еквівалента.

«Електронні одиниці, титульні знаки» - облікові одиниці відповідних електронних розрахункових систем, що позначають певний обсяг прав вимоги (Згідно ст. 512 ЦК України такі права можуть бути передані за договором іншій особі - новому кредитору) або інших прав, що випливають з договору систем електронних розрахунків зі своїми користувачами.

Апаратно-програмний комплекс - сукупність програмного забезпечення платіжних систем з технологіям розрахунків у мережі, системами обліку прав вимоги та передачі інформації.

Заявка - інформація, подана Користувачем, з використанням засобів Сервісу, в електронному вигляді, яка свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих ukrcash.com і зазначених в параметрах заявки.

3. Предмет договору.
З використанням технічних засобів Сервісу, шляхом подачі заявки Користувач доручає, а ukrcash.com за винагороду, від свого імені та за рахунок Користувача, вчиняє дії з прийому та подальшої передачі заявленої Користувачем суми «титульних знаків» особі або особам, які бажають придбати такі за грошовий еквівалент в сумі не нижче, ніж передбачено в параметрах заявки, поданої Користувачем, а також дії щодо передачі грошового еквівалента в сумі, зазначеній в параметрах заявки, на реквізити, зазначені Користувачем. Будь-яка позитивна різниця, що виникла в результаті вищевказаних дій як додатково отримана вигода, передається на користь ukrcash.com як преміальна оплата комісійних послуг.

4. Умови договору.
Цей договір вважається укладеним на умовах публічної оферти, акцептованої Користувачем в ході подання ним заявки, що є невід'ємною частиною цього договору. Публічною офертою визнається інформація, що відображається Сервісом, про параметри і умови заявки. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій по завершенню формування заявки, що підтверджує його намір здійснити операцію з ukrcash.com на умовах, запропонованих Сервісом безпосередньо перед завершенням формування заявки. Дата і час акцепту, а також параметри умов заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування заявки. Період прийняття пропозиції Користувачем становить 24 години з моменту завершення формування заявки. Договір набуває чинності з моменту надходження від Користувача на реквізити ukrcash.com. Сервісу «титульних знаків» в сумі, передбаченій параметрами заявки Користувача. Облік операцій з «електронними одиницями» проводиться відповідно до регламенту, правил і формату відповідних електронних розрахункових систем. Термін дії договору встановлюється до моменту виконання предмету цього договору (п. 3) або розірвання договору з ініціативи однієї зі сторін на умовах зазначених нижче.

5. Доповнення.
5.1. У разі ненадходження від Користувача до ukrcash.com «титульних знаків» протягом 24 годин з моменту акцепту Користувача, договір на умовах, зазначених в заявці, може бути розірваний ukrcash.com в односторонньому порядку, як не вступить в дію, без необхідності повідомлення про це Користувача. У разі розірвання договору, «титульних знаків», що надійдуть після вказаного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ «титульних знаків» вираховуються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача.
5.2. У разі надходження від Користувача до Сервісу «титульних знаків» в сумі, що відрізняється від зазначеної в заявці, ukrcash.com повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за заявкою згідно фактично отриманної суми «титульних знаків». У разі, якщо кількість «титульних знаків» що надійшли відрізняється від заявленого Користувачем більш ніж на 10%, ukrcash.com може в односторонньому порядку, на свій розсуд, розірвати договір шляхом відмови у виконанні заявки і повернення коштів, що надійшли на реквізити відправника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на перерахування «титульних знаків» вираховуються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача.
5.3. У разі не відправлення грошового еквівалента на реквізити, зазначені Користувачем, протягом 24 годин (виключаючи вихідні та святкові дні) з моменту початку дії договору, Користувач може вимагати розірвання договору шляхом анулювання своєї заявки і повернення «титульних знаків» в повному обсязі. Вимога про анулювання заявки може і повинна бути виконано ukrcash.com тільки в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не було надіслано на реквізити, зазначені Користувачем. У разі анулювання заявки, повернення «титульних знаків» проводиться ukrcash.com на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про анулювання. ukrcash.com Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.
5.4. У разі надання Користувачем помилкових даних в інформації про реквізити одержувача грошових коштів, ukrcash.com не несе ніякої відповідальності за будь-які несприятливі наслідки або втрати, спричинені в результаті цієї помилки.
5.5.У разі затримки надходження або ненадходження грошових коштів на реквізити, зазначені Користувачем, з вини розрахункової системи, зазначеної Користувачем в заявці, ukrcash.com не несе ніякої відповідальності за можливі заподіяні Користувачеві збитки. Користувач погоджується, що в цьому випадку будь-які претензії пред'являються ним до самої розрахункової системі, а ukrcash.com, в свою чергу, надає допомогу Користувачеві в рамках своїх можливостей і юридичної необхідності.
5.6. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме або непряме відношення до заявки Користувача, виконання заявки Сервісом призупиняється, а за тим самим отриманим коштам проводиться перерахунок параметрів заявки відповідно до діючих умов або, в разі незгоди Користувача з перерахунком, повернення на реквізити відправника, що тягне за собою одночасне розірвання договору.
5.7. Використовуючи Сервіс, Користувач погоджується, що обсяг відповідальності ukrcash.com обмежується коштами, отриманими від Користувача для виконання предмету договору, що ukrcash.com не забезпечує додаткових гарантій і не несе ніякої додаткової відповідальності перед Користувачем, також як і Користувач не несе додаткової відповідальності перед ukrcash.com.
5.8. Користувач зобов'язується своїми діями не порушувати законодавчо встановлених норм і правил, не фальсифікувати комунікаційні потоки, які використовуються ukrcash.com, і не порушувати нормальну роботу програмного коду Сервісу.

6. Форс-мажор.
У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які роблять об'єктивно неможливим виконання ukrcash.com зобов'язань за договором, строк виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин. При цьому відповідальності за прострочене виконання Сервіс не несе.

7. Гарантійні зобов'язання.
Гарантійний термін на надані за цим договором послуги становить 24 години з моменту виконання предмету договору Сервісом.

8. Порядок прийняття претензій та рішення спорів.
8.1. Будь-які претензії за цим договором можуть бути прийняті ukrcash.com в електронному вигляді, шляхом відправки повідомлення по суті претензії через форму відправки повідомлень на сайті Сервісу або на електронну поштову скриньку.

9. Форма договора.
Сторони визнають цей договір в електронній формі рівнозначний за юридичною силою договором, укладеним в письмовій формі.


Адміністрація Сервісу залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни і доповнення в даний договір без письмового повідомлення клієнтів сервісу.
Orphus